Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Algemene voorwaarden
 1. Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze.
 2. Onder de wederpartij wordt verstaan iedere huurder die met AudiTone een huurovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), en/of erfgenamen.
 3. Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van gehuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 4. AudiTone is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft aanvaard.
 5. De volmacht van de vertegenwoordigers van AudiTone strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit bedrijf van AudiTone gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van de eerder bedoelde volmacht worden afgeweken.
 6. Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
 7. Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door AudiTone gehouden administratie als beslissend.
 1. Aanbiedingen
 1. Alle door AudiTone gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
 2. Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd.
 3. Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van AudiTone en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd.
 4. AudiTone behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat en/of materiaalwijzigingen door te voeren.
 5. AudiTone behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of opdrachten te weigeren.
 1. Overeenkomst
 1. Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventueel aansluitend door of namens AudiTone gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de faktuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake 3.1, 3.2 en 3.3 de door AudiTone gehouden administratie als beslissend.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van AudiTone voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de opdracht.
 5. AudiTone behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.
 6. AudiTone behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
 1. Levering en terugbezorging
 1. Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij AudiTone op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van AudiTone worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve tegenover AudiTone aansprakelijk.
 3. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.
 1. Leveringstermijn

Indien AudiTone zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan de wederpartij te bezorgen, zal AudiTone ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

 1. Annulering

Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. AudiTone berekent 25 % van de huurprijs bij annulering binnen 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50 % van de huurprijs bij annulering binnen 1-3 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.

 1. Duur van de overeenkomst
 1. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.
 2. De huurperiode geldt voor een periode van een dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij AudiTone afgeleverd te worden.
 3. Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 7.2 vermelde tijdstip bij AudiTone terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van AudiTone een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.
 1. Verplichtingen wederpartij

De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

 1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening voorschriften te behandelen;
 2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
 3. AudiTone, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen;
 4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en AudiTone terzake vrij te waren; onderverhuur en beschikbaarheidstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van AudiTone te doen geschieden.
 1. Prijzen
 1. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
 3. AudiTone behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren ten alle tijden haar prijzen te wijzigen.
 1. Betaling
 1. Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door AudiTone aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op haar bank- of giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.
 2. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen waarbij oudere voor nieuwere gaan.
 1. Rente en kosten
 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij vanwege rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,5 % van het openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 1,5% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.
 1. Waarborgsom
 1. De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan AudiTone een door AudiTone vast te stellen waarborgsom te geven.
 2. AudiTone behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging als in 18.2 bedoeld.
 3. AudiTone is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens AudiTone heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.
 1. Meldingsverplichting
 1. Wederpartij dient AudiTone onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van AudiTone of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van AudiTone dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
 2. In de hierboven in 13.1 genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
 1. Schade en gebreken
 1. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan AudiTone te melden. Zonder toestemming van AudiTone mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
 2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal AudiTone slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
 3. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens AudiTone, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
 1. Aansprakelijkheid

Voor elke vorm van schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is AudiTone niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake AudiTone voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 1. Vervanging

Indien de wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan AudiTone terug te bezorgen, dient wederpartij aan AudiTone een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

 1. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan elke vorm van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van AudiTone kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij AudiTone en/of haar toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 3. AudiTone behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
 4. AudiTone behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.
 5. AudiTone behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmacht situatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
 1. Beëindiging van de overeenkomst
 1. Deze overeenkomst kan te allen tijde door AudiTone met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 7.3 is dan eveneens van toepassing.
 2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van AudiTone worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekig zou hebben schoongemaakt, is AudiTone gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 1. Diversen

Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 1. Geschillen

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de wederpartij en AudiTone verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar AudiTone gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen naar gelang de aard van het geschil, bij haar incassobureau worden aangebracht, met uitsluiting van ieder ander incassobureau c.q. rechtsbedrijf. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de wederpartij.

 1. Slotbepaling
 1. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
 2. Indien AudiTone heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in één of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze huurovereenkomst onverminderd van toepassing.
Show Buttons
Hide Buttons